കേരളത്തിന് അത്യാധുനീക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ ഒരു കായിക സർവ്വകലാശാല അനുവദിച്ചു കിട്ടുണമെന്നാവശ്യം ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ട് പാർലമെൻറിൽ.