അങ്കമാലിയിൽ നിന്നും കാലടി വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ശബരി റെയിൽ പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത് റെയിൽവേക്കു തന്നെ അഭിമാനകരമാകുന്ന ഒന്നായി മാറും