എഫ്.എ.സി.ടി #FACT യിൽ പൂട്ടിപ്പോയ യൂറിയാ പ്ലാന്റ് നവീകരിച്ച് യൂറിയാ ഉത്പാദനം നടത്താൻ എഫ്.എ.സി.ടിയെ “New Investment Policy” പെടുത്തി യൂറിയ ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടി സർക്കാർ സ്വീകരിക്കണം.