സാമ്പത്തിക മേഖലയെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കാത്ത ദിശാബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട ബജറ്റാണ് ഇത്തവണ കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.