പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് തീരക്കടലിലുള്ള മത്സ്യസമ്പത്തിനുമേൽ സമ്പൂർണ്ണ അധികാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വേണ്ട പരിരക്ഷ കൊടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പാർലമെന്റിൽ.