“നഗരവനം” പദ്ധതിയും തടി ഡിപ്പോ ആധുനികവൽക്കരണ പദ്ധതിയും ഒരുമിച്ച് മഴുവന്നൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വീട്ടൂർ ഡിപ്പോയിൽ വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ ഓൺലൈനായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

നഗരത്തിൽ പച്ചപ്പും ജൈവ വൈവിധ്യവും വർദ്ധിപ്പിച്ച് പ്രകൃതി സൗഹൃദ ഇടം ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് നഗരവനം പദ്ധതികൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പ്രകൃതി സൗഹൃദ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ, മുളങ്കുടിൽ, ഏറുമാടം, കുട്ടികളുടെ പാർക്ക്‌ എന്നിവ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *