ഒപ്പമുണ്ട് എം പി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അതിരപ്പിള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ മലക്കപ്പാറയിൽ വെച്ചു നടത്തിയ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്.

ഒപ്പമുണ്ട് എം പി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അതിരപ്പിള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ മലക്കപ്പാറയിൽ വെച്ചു നടത്തിയ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്. ഒപ്പം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് തുടർ ചികിത്സയും ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട് .

ഒപ്പമുണ്ട് എം പി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അതിരപ്പിള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ മലക്കപ്പാറയിൽ വെച്ചു നടത്തിയ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

ഒപ്പമുണ്ട് എം പി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അതിരപ്പിള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ മലക്കപ്പാറയിൽ വെച്ചു നടത്തിയ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് അതിരപ്പിള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ മലക്കപ്പാറ കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിൽ വെച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. … Continue Readingഒപ്പമുണ്ട് എം പി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അതിരപ്പിള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ മലക്കപ്പാറയിൽ വെച്ചു നടത്തിയ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

മലക്കപ്പാറ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ വെച്ച് ഒപ്പമുണ്ട് എം.പി. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സൗജന്യ മെഗാ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നാളെ ഡിസംബർ 17 ന് നടത്തുന്നു.

മലക്കപ്പാറ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ വെച്ച് ഒപ്പമുണ്ട് എം.പി. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സൗജന്യ മെഗാ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നാളെ ഡിസംബർ 17 ന് നടത്തുന്നു. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് 9846184400 0484 … Continue Readingമലക്കപ്പാറ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ വെച്ച് ഒപ്പമുണ്ട് എം.പി. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സൗജന്യ മെഗാ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നാളെ ഡിസംബർ 17 ന് നടത്തുന്നു.

ഒപ്പമുണ്ട് എം പി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ചാലക്കുടി പാർലമെന്റിലെ ഭിന്നശേഷി ക്കാർക്കുള്ള സൗജന്യ സഹായ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണം.

ഒപ്പമുണ്ട് എം പി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ചാലക്കുടി പാർലമെന്റിലെ ഭിന്നശേഷി ക്കാർക്കുള്ള സൗജന്യ സഹായ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണം.

ഒപ്പമുണ്ട് എം പി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി, അലിംകോ-എംപി പദ്ധതി: സൗജന്യ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം മാള കാർമൽ കോളേജിൽ.

ഒപ്പമുണ്ട് എം പി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഭിന്നശേഷി ക്കാർക്കുള്ള സൗജന്യ ഉപകരണങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഘട്ട വിതരണം മാള കാർമൽ കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടന്നു. ഇതോടെ ചാലക്കുടി … Continue Readingഒപ്പമുണ്ട് എം പി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി, അലിംകോ-എംപി പദ്ധതി: സൗജന്യ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം മാള കാർമൽ കോളേജിൽ.

ഒപ്പമുണ്ട് എം പി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി, അലിംകോ-എംപി പദ്ധതി: ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം

ഒപ്പമുണ്ട് എം പി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ അലിംകോയുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഭിന്നശേഷി ക്കാർക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ചാലക്കുടി പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം … Continue Readingഒപ്പമുണ്ട് എം പി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി, അലിംകോ-എംപി പദ്ധതി: ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം

ഒപ്പമുണ്ട് എം പി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഭിന്നശേഷി ക്കാർക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ആലുവ മഹാത്മാ ഗാന്ധി ടൗൺ ഹാളിൽ വെച്ച് വിതരണം ചെയ്തു.

ഒപ്പമുണ്ട് എം പി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഭിന്നശേഷി ക്കാർക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ആലുവ മഹാത്മാ ഗാന്ധി ടൗൺ ഹാളിൽ വെച്ച് വിതരണം ചെയ്തു.

ഒപ്പമുണ്ട് എം പി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി, അലിംകോ-എംപി പദ്ധതി: ഭിന്നശേഷി കർക്കാർക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം

ഒപ്പമുണ്ട് എം പി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ അലിംകോയുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഭിന്നശേഷി ക്കാർക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ചാലക്കുടി പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ ഒന്നാം ഘട്ടമായി ആലുവ മഹാത്മാ … Continue Readingഒപ്പമുണ്ട് എം പി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി, അലിംകോ-എംപി പദ്ധതി: ഭിന്നശേഷി കർക്കാർക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം

ഒപ്പമുണ്ട് എം പി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഭിന്നശേഷി ക്കാർക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ചാലക്കുടി പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ വിതരണം

ഒപ്പമുണ്ട് എം പി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഭിന്നശേഷി ക്കാർക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ചാലക്കുടി പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ ആലുവ മഹാത്മാ ടൗൺ ഹാളിൽ വെച്ച് 9 നും , മാള … Continue Readingഒപ്പമുണ്ട് എം പി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഭിന്നശേഷി ക്കാർക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ചാലക്കുടി പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ വിതരണം

ചാലക്കുടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഒപ്പമുണ്ട് എം പി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള സഹായ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു

ഇന്ന് ചാലക്കുടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഭിന്ന ശേഷി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളൾക്ക് ആവശ്യമായ സഹായ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ട നിർണ്ണയ ക്യാമ്പിന്റെ വിജയകരമായ പൂർത്തീകരണത്തെ തുടർന്ന് ചാലക്കുടി പാർലമെന്റ് … Continue Readingചാലക്കുടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഒപ്പമുണ്ട് എം പി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള സഹായ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു