പത്തുവർഷം മുമ്പ് വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കുപറ്റി അരയ്ക്ക് താഴെ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട മണ്ണൂർ സ്വദേശിനി ബബിത സതീഷിനിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറക് നൽകാൻ സാധിച്ചതിൽ ഏറെ ചാരിതാർഥ്യമുണ്ട്..

പത്തുവർഷം മുമ്പ് വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കുപറ്റി അരയ്ക്ക് താഴെ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട മഴുവന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മണ്ണൂർ സ്വദേശിനി ബബിത സതീഷിനിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറക് നൽകാൻ സാധിച്ചതിൽ ഏറെ ചാരിതാർഥ്യമുണ്ട്.. … Continue Readingപത്തുവർഷം മുമ്പ് വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കുപറ്റി അരയ്ക്ക് താഴെ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട മണ്ണൂർ സ്വദേശിനി ബബിത സതീഷിനിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറക് നൽകാൻ സാധിച്ചതിൽ ഏറെ ചാരിതാർഥ്യമുണ്ട്..

അരയ്ക്ക് താഴെ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട മണ്ണൂർ സ്വദേശിനിക്ക് അവരുടെ ഏറനാളത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് വീൽചെയർ കൈമാറി.

അരയ്ക്ക് താഴെ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട മണ്ണൂർ സ്വദേശിനിക്ക് അവരുടെ ഏറനാളത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് വീൽചെയർ കൈമാറി. എം.പി ലാഡ്സ് ഫണ്ടിൽ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് … Continue Readingഅരയ്ക്ക് താഴെ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട മണ്ണൂർ സ്വദേശിനിക്ക് അവരുടെ ഏറനാളത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് വീൽചെയർ കൈമാറി.

മഞ്ഞപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എട്ടാം വാർഡിൽ എംപിയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 10 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച് നിർമിച്ച കരിങ്ങാലിക്കാട് പത്താം നമ്പർ അങ്കണവാടിയുടെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻറെ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു.

അങ്കമാലി മഞ്ഞപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എട്ടാം വാർഡിൽ എംപിയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 10 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച് നിർമിച്ച കരിങ്ങാലിക്കാട് പത്താം നമ്പർ അങ്കണവാടിയുടെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻറെ … Continue Readingമഞ്ഞപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എട്ടാം വാർഡിൽ എംപിയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 10 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച് നിർമിച്ച കരിങ്ങാലിക്കാട് പത്താം നമ്പർ അങ്കണവാടിയുടെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻറെ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു.

അയ്യമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 11,12 വാർഡിൽ ചുള്ളി – മൂലേപ്പാറ റോഡിന്റെ നവീകരണം, എം.പി ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള 30 ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ചു

അയ്യമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 11,12 വാർഡിൽ ഉൾപെട്ട ചുള്ളി – മൂലേപ്പാറ റോഡിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി എം.പി ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച 30 ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ച് … Continue Readingഅയ്യമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 11,12 വാർഡിൽ ചുള്ളി – മൂലേപ്പാറ റോഡിന്റെ നവീകരണം, എം.പി ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള 30 ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ചു

എംപി ഫണ്ടിൽ നിന്നും 30 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച് നവീകരിക്കുന്ന ചുള്ളി മൂലേപ്പാറ റോഡിൻറെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം നാളെ

എംപി ഫണ്ടിൽ നിന്നും 30 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച് നവീകരിക്കുന്ന ചുള്ളി മൂലേപ്പാറ റോഡിൻറെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം നാളെ , ഫെബ്രുവരി 24 ന് രാവിലെ 11 … Continue Readingഎംപി ഫണ്ടിൽ നിന്നും 30 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച് നവീകരിക്കുന്ന ചുള്ളി മൂലേപ്പാറ റോഡിൻറെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം നാളെ

അങ്കമാലി മഞ്ഞപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എട്ടാം വാർഡിൽ എംപിയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നുമുള്ള തുക വിനിയോഗിച്ച് നിർമിച്ച കരിങ്ങാലിക്കാട് പത്താം നമ്പർ അങ്കണവാടി ഉദ്ഘാടനം

അങ്കമാലി മഞ്ഞപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എട്ടാം വാർഡിൽ എംപിയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നുമുള്ള തുക വിനിയോഗിച്ച് നിർമിച്ച കരിങ്ങാലിക്കാട് പത്താം നമ്പർ അങ്കണവാടി ഉദ്ഘാടനം ഫെബ്രുവരി 24 … Continue Readingഅങ്കമാലി മഞ്ഞപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എട്ടാം വാർഡിൽ എംപിയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നുമുള്ള തുക വിനിയോഗിച്ച് നിർമിച്ച കരിങ്ങാലിക്കാട് പത്താം നമ്പർ അങ്കണവാടി ഉദ്ഘാടനം

എറിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ എംപിയുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്നും 20 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച് ടൈൽവിരിച്ച് നവീകരിച്ച യുബസാർ – ഇടവിലങ്ങ് റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.

എറിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ എംപിയുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്നും 20 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച് ടൈൽവിരിച്ച് നവീകരിച്ച യുബസാർ – ഇടവിലങ്ങ് റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഇടറോഡുകളും ചെറിയ റോഡുകളും … Continue Readingഎറിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ എംപിയുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്നും 20 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച് ടൈൽവിരിച്ച് നവീകരിച്ച യുബസാർ – ഇടവിലങ്ങ് റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.

പെരിഞ്ഞനം പഞ്ചായത്തിൽ എംപി ഫണ്ടിൽ നിന്നും 25 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ആയുർവേദ സബ് സെന്ററിൻ്റെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.

പെരിഞ്ഞനം പഞ്ചായത്തിൽ എംപി ഫണ്ടിൽ നിന്നും 25 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ആയുർവേദ സബ് സെന്ററിൻ്റെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഏവർക്കും ആരോഗ്യം അതിന് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് … Continue Readingപെരിഞ്ഞനം പഞ്ചായത്തിൽ എംപി ഫണ്ടിൽ നിന്നും 25 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ആയുർവേദ സബ് സെന്ററിൻ്റെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.

പെരുമ്പാവൂർയിലെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന് 19.92 ലക്ഷം രൂപ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു; ആയുർവേദ സെന്റർ ഒപ്പം സീനിയർ സിറ്റിസൺ സെന്റർ നടത്തിയ ഉദ്ഘാടനം

പെരുമ്പാവൂർ, കൂവപ്പടി ആയുർവേദ സെന്ററിന്റെയും, സീനിയർ സിറ്റിസൺ സെന്ററിന്റെയും പുതിയ കെട്ടിടത്തിനായി എംപി ഫണ്ടിൽ നിന്നും 19.92 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു. പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം … Continue Readingപെരുമ്പാവൂർയിലെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന് 19.92 ലക്ഷം രൂപ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു; ആയുർവേദ സെന്റർ ഒപ്പം സീനിയർ സിറ്റിസൺ സെന്റർ നടത്തിയ ഉദ്ഘാടനം

Video: അന്നമനട പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 1 ൽ എം പി ഫണ്ടിൽ നിന്നും 13.5 ലക്ഷം രൂപ ചെലവായിച്ചു നിർമിച്ച ആലത്തൂർ മുട്ടിത്തറ റോഡ് ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു.

അന്നമനട പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 1 ൽ എം പി ഫണ്ടിൽ നിന്നും 13.5 ലക്ഷം രൂപ ചെലവായിച്ചു നിർമിച്ച ആലത്തൂർ മുട്ടിത്തറ റോഡ് ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു.