ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് പ്രത്യേക ഇൻഷുറൻസും, തൊഴിൽ പോർട്ടലും നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് പ്രത്യേക ഇൻഷുറൻസും, തൊഴിൽ പോർട്ടലും നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ എണ്ണം 26.11 മില്യന് മുകളിലാണ് . ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ജോലി … Continue Readingഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് പ്രത്യേക ഇൻഷുറൻസും, തൊഴിൽ പോർട്ടലും നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

രാജ്യത്തെ അതിർത്തികൾ കാക്കുന്നതുപോലെ തീരദേശ രേഖ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രതിരോധ ഫണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് ലോക്സഭയുടെ ശൂന്യ വേളയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു .

രാജ്യത്തെ അതിർത്തികൾ കാക്കുന്നതുപോലെ തീരദേശ രേഖ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രതിരോധ ഫണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് ലോക്സഭയുടെ ശൂന്യ വേളയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു . ഇന്ത്യയ്ക്ക് വളരെ നീണ്ട തീരപ്രദേശമാണുള്ളത് .എന്നാൽ … Continue Readingരാജ്യത്തെ അതിർത്തികൾ കാക്കുന്നതുപോലെ തീരദേശ രേഖ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രതിരോധ ഫണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് ലോക്സഭയുടെ ശൂന്യ വേളയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു .

ചാലക്കുടി ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ആലുവ-,അങ്കമാലി,ചാലക്കുടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലെ വിവിധ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ ചട്ടം 377 പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടു

ചാലക്കുടി ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ആലുവ-,അങ്കമാലി,ചാലക്കുടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലെ വിവിധ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ ചട്ടം 377 പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടു.ഇതേ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര … Continue Readingചാലക്കുടി ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ആലുവ-,അങ്കമാലി,ചാലക്കുടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലെ വിവിധ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ ചട്ടം 377 പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടു

രാജ്യത്തെ വിധവകൾക്ക് ക്ഷേമവും സംരക്ഷണവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള സ്വകാര്യ ബിൽ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു.

രാജ്യത്തെ വിധവകൾക്ക് ക്ഷേമവും സംരക്ഷണവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള സ്വകാര്യ ബിൽ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. വൈധവ്യം അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം, വൈദ്യസഹായം, പെൻഷൻ, പാർപ്പിടം തുടങ്ങിയ … Continue Readingരാജ്യത്തെ വിധവകൾക്ക് ക്ഷേമവും സംരക്ഷണവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള സ്വകാര്യ ബിൽ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു.

ലോകത്ത് കുട്ടികളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്യാൻസറിന്റെ 20% വും ഇന്ത്യയിലാണ്. ഇതിന് കേന്ദ്രസർക്കാർ കൈക്കൊണ്ട നടപടികൾ ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ ചോദ്യമായി ഉന്നയിച്ചു.

ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ലോകത്ത് കുട്ടികളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്യാൻസറിന്റെ 20% വും ഇന്ത്യയിലാണ്. ഓരോ വർഷവും ഏകദേശം 75,000 കുട്ടികളാണ് രാജ്യത്ത് ക്യാൻസർ രോഗത്തിന് … Continue Readingലോകത്ത് കുട്ടികളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്യാൻസറിന്റെ 20% വും ഇന്ത്യയിലാണ്. ഇതിന് കേന്ദ്രസർക്കാർ കൈക്കൊണ്ട നടപടികൾ ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ ചോദ്യമായി ഉന്നയിച്ചു.

നദികളുടെ സംരക്ഷണവും പുനരുജ്ജീവവും കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിൽ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും അതിനായി കേരളത്തിലെ പുഴകൾക്ക് റിവർ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി നടപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രത്യേക പാക്കേജ് അനുവദിക്കണമെന്നും ഇന്ന് ലോക്‌സഭയുടെ ശൂന്യ വേളയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കേരളത്തിന്റെ ഭാവി ജലസുരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്തുവാൻ നദികളുടെ സംരക്ഷണവും പുനരുജ്ജീവവും കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിൽ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും അതിനായി കേരളത്തിലെ പുഴകൾക്ക് റിവർ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി … Continue Readingനദികളുടെ സംരക്ഷണവും പുനരുജ്ജീവവും കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിൽ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും അതിനായി കേരളത്തിലെ പുഴകൾക്ക് റിവർ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി നടപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രത്യേക പാക്കേജ് അനുവദിക്കണമെന്നും ഇന്ന് ലോക്‌സഭയുടെ ശൂന്യ വേളയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അങ്കമാലി- എരുമേലി ശബരി റെയിൽ പാത പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഗതിശക്തി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് ഇന്ന് ലോക്സഭയുടെ ശൂന്യവേളയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അങ്കമാലി- എരുമേലി ശബരി റെയിൽ പാത പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഗതിശക്തി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് ഇന്ന് ലോക്സഭയുടെ ശൂന്യവേളയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 111 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള നിർദിഷ്ട അങ്കമാലി ശബരി … Continue Readingഅങ്കമാലി- എരുമേലി ശബരി റെയിൽ പാത പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഗതിശക്തി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് ഇന്ന് ലോക്സഭയുടെ ശൂന്യവേളയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസുകൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ജി എസ് ടി ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഇന്നലെ ലോക്സഭയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസുകൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ജി എസ് ടി ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഇന്നലെ ലോക്സഭയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിലവിൽ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസുകൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 18 ശതമാനം ജി എസ് ടി യാണ്. … Continue Readingആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസുകൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ജി എസ് ടി ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഇന്നലെ ലോക്സഭയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കിഴക്കമ്പലം പ്രദേശത്ത് പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന കിറ്റക്സ് കമ്പനി ,ഫാക്ടറി ആക്ടിന്റെ അധ്യായം 3, 4 ,5 ,6 എന്നിവയുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് തുടർന്നുവരുന്നത്.

കിഴക്കമ്പലം പ്രദേശത്ത് പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന കിറ്റക്സ് കമ്പനി ,ഫാക്ടറി ആക്ടിന്റെ അധ്യായം 3, 4 ,5 ,6 എന്നിവയുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് തുടർന്നുവരുന്നത്. സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളുടെ ആരോഗ്യം,സുരക്ഷ, ക്ഷേമം, … Continue Readingകിഴക്കമ്പലം പ്രദേശത്ത് പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന കിറ്റക്സ് കമ്പനി ,ഫാക്ടറി ആക്ടിന്റെ അധ്യായം 3, 4 ,5 ,6 എന്നിവയുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് തുടർന്നുവരുന്നത്.