കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ ഇടത് സർക്കാർ രാഷ്ട്രീയ വൽക്കരിക്കുന്നു

സർവ്വകലാശാല വിവാദത്തിൽ കേരള ഗവർണർ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എഴുതിയ കത്ത് പാർലമെന്റിന്റെ ശൂന്യ വേളയിൽ പ്രതിപാദിച്ച് കൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി . കേരളത്തിലെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന ഇടതുസർക്കാർ … Continue Readingകേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ ഇടത് സർക്കാർ രാഷ്ട്രീയ വൽക്കരിക്കുന്നു

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം

രാജ്യത്ത് നേരിടുന്ന കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ നോക്കി കാണണമെന്ന് ലോക് സഭയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു .കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന പ്രത്യേക ചർച്ചയിലാണ് ആവശ്യമുന്നയിച്ചത് .രാജ്യത്ത് കാലാവസ്ഥ … Continue Readingകാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം

കേരളത്തിന് സ്പോർട്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വേണം

കേരളത്തിൽ കായിക സർവ്വകലാശാല ആരംഭിക്കണമെന്ന് ഇന്ന് ലോക് സഭയുടെ ചോദ്യോത്തരവേളയിൽ ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി.കേരളത്തിലെ യുവതയ്ക്ക് സ്പോർട്സ് നോടുള്ള കമ്പം എടുത്തുപറയേണ്ട ഒന്നാണ്. പുതിയ തലമുറയെ സ്പോർട്സ് ലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് … Continue Readingകേരളത്തിന് സ്പോർട്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വേണം

പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നടപടി പിൻവലിക്കണം

പാർലമെന്റ് നടപടികൾ കവർ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നടപടി പിൻവലിക്കണമെന്ന് ഇന്ന് സഭയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.കേരളത്തിൽ നിന്നടക്കമുള്ള കൂടുതൽ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങളെ പാർലമെന്റ് നടപടികൾ റിപ്പോർട്ടു … Continue Readingപ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നടപടി പിൻവലിക്കണം