പനമ്പിള്ളി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലേക്ക് “എം പി”യുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച കുടിവെള്ള ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു.

കുടിവെള്ള ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റ് നിർമ്മാണത്തിന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് എം.പി പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചത്.

ഏറ്റവും പ്രാഥമികമാണ് കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ കുടിവെള്ളം സുലഭമായും, സുരക്ഷിതത്വത്തോടെയും എത്തിക്കുക എന്നത്. ഇന്ന് ചാലക്കുടി പനമ്പിള്ളി സ്മാരക കോളേജിൽ അത്തരം ഒരു പദ്ധതി തുടരാൻ സാധിച്ചുവെന്നത് ആശ്വാസത്തോടൊപ്പം അഭിമാനവും തോന്നുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *