ഇന്നലെ ലോക് സഭയിൽ ബഡ്ജറ്റിന്റെ മറുപടി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചു.…

ഇന്നലെ ലോക് സഭയിൽ ബഡ്ജറ്റിന്റെ മറുപടി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചു.രാജ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടനയെയും സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ തകർക്കുകയാണ്.അതാണ് ധനമന്ത്രിയുടെ ബഡ്ജറ്റ്ലൂടെ … Continue Readingഇന്നലെ ലോക് സഭയിൽ ബഡ്ജറ്റിന്റെ മറുപടി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചു.…

കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ച ആഗ്മീയ യുടെ കുടുംബത്തിന് …

ആതിരപ്പള്ളിയിൽ ആഗ്മിയ എന്ന അഞ്ചുവയസ്സുകാരി കാട്ടാനയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ അടിയന്തരമായി ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംഭവം … Continue Readingകാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ച ആഗ്മീയ യുടെ കുടുംബത്തിന് …

കൊരട്ടി പ്രസ്സ് അടച്ചുപൂട്ടാൻ അനുവദിക്കില്ല.

കൊരട്ടി പ്രസ്സ് അടച്ചുപൂട്ടാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും കേന്ദ്രസർക്കാർ പിന്മാറണമെന്ന് ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള 17 സർക്കാർ അച്ചടി ശാലകളിൽ 12 എണ്ണം അടച്ചുപൂട്ടാനുള്ള തീരുമാനമാണ് … Continue Readingകൊരട്ടി പ്രസ്സ് അടച്ചുപൂട്ടാൻ അനുവദിക്കില്ല.

പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ചുമത്തുന്ന അധിക നികുതി ഒഴിവാക്കി ഇന്ധനവില നിജപ്പെടുത്തണം

കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ചുമത്തുന്ന അധിക നികുതി ഒഴിവാക്കി ഇന്ധനവില നിജപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഇന്ന് ലോക്സഭയുടെ ചോദ്യോത്തരവേളയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലകളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ധനവില.ഇന്ത്യയിലെ … Continue Readingപെട്രോളിനും ഡീസലിനും ചുമത്തുന്ന അധിക നികുതി ഒഴിവാക്കി ഇന്ധനവില നിജപ്പെടുത്തണം